Vedtægter for Gårdlavet

Vedtægter/drift af Gården

Menu:   Klik på det område som du ønsker at vide noget mere om........
Kontakt til bestyrelse m.v. Vedtægter for Gårdlavet Regler for adfærd i gården
Vedtægter/drift af Gården Aftale med Administrator Gårdmandsarbejdet (kontrakt)
Generalforsamlinger
SidsteNyt   
Gårdens ejendomme Overblik over renovation i Turesensgade Renovation
1. halvår 2019
Billeder fra Gården

Uddrag af vedtægter:

 • er at administrere og drive - herunder ren- og vedligeholde -  det fælles friarealanlæg,  

 • at opretholde det fælles friarealanlæg til fælles brug for ejendommene, således at ændringer, der væsentligt
  ændrer anlæggets karakter og anvendelsesmuligheder,
  kun kan foretages efter forud fra kommunen indhentet tilladelse  

 • at ren- og vedligeholde det fælles anlæg under ét med skure, skarnbøtterum og cykelrum, bænke, legeredskaber, overfladebelægning, vandforsyning, beplantninger, hegn, gårdbelysning, de ovenfor nævnte fælles porte, samt alle brønde og afløbsledninger, der udelukkende betjener fællesområdet (overfladeafvanding af fællesarealer/vandafledning  fra fællesindretninger)

 • at holde anlægget aflåst i fornødent omfang,  

 • at opretholde orden i det fælles friarealanlæg i overensstemmelse med et fælles ordensreglement,
   der vedtages på generalforsamling i gårdlauget,

 • at vedligeholde gårdanlægget med hensyn til både funktionalistisk og æstetisk fremtoning.  

 • Uanset der i gårdanlægget er etableret fælles skure for renovationscontainere, påhviler det ikke
  gårdlauget at foranledige opstilling og tømning af containere og
  tømningsfrekvensen –
  både for husholdningsaffald og erhvervsaffald
  . - Hvis dette efter gårdlaugets skøn ikke
  er tilfældet sker i tilstrækkeligt omfang, kan gårdlauget give den enkelte ejer
  pålæg om at bestille yderligere containere eller tømninger hos Renholdningsselskabet af 1898. Gårdlauget er i givet fald også berettiget til selv direkte at rette henvendelse til R98 herom  

 • Bestyrelsen udarbejder hvert år til forelæggelse på den ordinære generalforsamling et  forslag til foreløbigt
  budget for det følgende regnskabsår og til endeligt budget for det
  indeværende regnskabsår. Budgetterne
  skal vise lavets forventede udgifter til anlæggets
  drift og vedligeholdelse m.v.

Gårdmandens hovedopgaver:

Renholdelse
     
 Rivning af grusarealer/fejning af hårde overflader
·      Renholdelse af grillareal
·      Renholdelse af affaldsrum
·      Tagrender ved  cykelstativ renses efter løvfaldsperioden

Viceværtarbejde:

 ·      Hængsler og låse til fællesporte smøres og strammes efter behov                  
 ·     
Sand i sandkasser udskiftes en gang om året
 
·      Pærer til den udvendige belysning udskiftes efter behov
 ·      Kontakt til renholdningsfirmaer med henblik på fjernelse af div. affald
 ·      Nødudkald til afhjælpning af akut opståede problemer honoreres særskilt
        og skal foretages af et medlem af   bestyrelsen.

Gartnerarbejde:

·     Lugning af bede
·      Holde alle arealer fri for ukrudt, ved brænding
·      Græsslåning
·      Klipning af bøgehække
·      Beskæring af buske og roser
·     
Beskæring af frugttræer under seks meter
·      Snerydning af gangarealer og foran cykelskure:

Renholdelse:
·         Diverse skrald fra gårdarealet sættes i affaldsrum (1 gang ugentlig)
·         Opsamling af papir og andet fra grus, hårde overflader og græsplæner

Uddrag af Administrationsaftale med Advokatkontor:

 • Rådgivning af bestyrelsen i økonomiske forhold vedrørende gårdlavet og
  deltagelse i ordinær generalforsamling, indkaldelse og deltagelse i
  gårdlavets generalforsamling, udfærdigelse af beslutningsreferat fra
  generalforsamlinger og mangfoldiggørelse heraf, kontakt til revisor og offentlige myndigheder.

 • Bestyrelsen forestår selv bestilling af håndværkere. Bestyrelsen har tilsynet
  med gårdmandens og håndværkernes arbejde

 • Bestyrelsen varetager i første omgang indgåede klager over beboere og brugere af
  gården og bør generelt søge at give mundtlige og skriftlige påkrav. Advokatkontoret er
  behjælpelig med udfærdigelse af eventuelle påkrav og udsender gerne disse direkte til
  beboerne, men kun efter bestyrelsens anmodning. Henvendelser fra andre end
  bestyrelsen om klager vil blive henvist til bestyrelsens behandling.